Chương trình “C2 x2 x2, trúng 2 iPhone 6 64Gb mỗi ngày trong 2 tháng